Energimærkning

Energimærkning

Vi udfører energimærkning af både privatboliger og erhvervsejendomme, nye som gamle bygninger.


Pris:

Trykprøvning + Energimærkning (1 fam. hus)         4400 kr. excl. moms

    + indberetningsgebyr Energistyrelsen på 130kr. Ved bygninger >300kvm- 265kr


Energimærkninger laves af en samarbejdspartner der er godkendt energikonsulent.

https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/find-energimaerkningsfirma


Vi dokumenterer i form af fotos, når vi nu er ude og foretage trykprøven.


Til udfærdigelse af en energimærkning, skal desuden bruges:


Byggetilladelse

Plantegning

Energiberegning


                          Energimærkning ved nybyggeri

§ 18. Inden ibrugtagning eller færdigmelding af en ny bygning skal ejeren lade udarbejde en energimærkning af bygningen, medmindre der er foretaget energimærkning ved projektsalg efter § 16, stk. 2. Energimærkning af nybyggeri foretages på grundlag af en bygningsgennemgang.


Stk. 2. Tilbygninger er undtaget fra energimærkning af nye bygninger efter stk. 1.


§ 19. Energimærkning efter § 18 udarbejdes efter afslutningen af de nævnte byggearbejder. Ved byggeri, der afsluttes i etaper, udarbejdes energimærkningen efter hver etape.


Stk. 2. Energistyrelsen fremsender automatisk energimærkningen til den kommunale bygningsmyndighed med henblik på afslutningen af byggearbejdet.


§ 20. Den, der projekterer og udfører byggeri, som skal energimærkes efter


§ 18, skal efter anmodning levere den fornødne dokumentation for skjulte konstruktioner og tekniske anlæg til det certificerede energimærkningsfirma, der har indgået aftale med ejeren om udarbejdelse af energimærkningen.


      Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v.


§ 16. Ved salg, jf. § 6 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, skal der foreligge en energimærkning for bygningen.


Stk. 2. Ved indgåelse af aftale om salg af en bygning eller af en lejlighed heri (projektsalg), skal den, som er bygherre for bygningen, fremlægge energimærkning for køber inden ibrugtagningen, jf. § 18, stk. 1. Dette gælder ligeledes ved aftaler om salg indgået inden eller under opførelsen af bygningen, men med overtagelse efter færdiggørelsen.


§ 17. Ved udleje eller overdragelse af en andel m.v., jf. §§ 7 og 8 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, skal der foreligge en energimærkning for bygningen.


Stk. 2. Tidsbegrænset udlejning af højst 4 ugers varighed pr. udlejning er undtaget fra kravet i stk. 1.


*kilde: retsinformation.dk