Trykprøvning

Trykprøvning/ Blowerdoor

- Er din klimaskærm tæt?Hvad gør vi ved en trykprøvning:


Vi laver i første omgang undertryk i huset, og ser hvor stort luftskiftet er.

Er det ok iflg bygningsreglementet, kører vi testen igennem og udfærdiger en rapport.

Er der for stort luftskifte finder vi de steder, hvor problemet er, således at det er helt klart, hvilke utætheder der skal udbedres.

Dette udføres ved en blowerdoor test.


Efter dette er udbedret foretages en ny test efter samme koncept.


Pris:


Trykprøvning af alm. parecelhus str.                      2200 kr. excl. moms

Trykprøvning + Energimærkning (1 fam. hus)        4400 kr. excl. moms 

Fortryk af hus                                                          1500 kr. excl. moms


Bemærk:

Til energimærkning tillægges (momsfrit) indberetningsgebyr til Energistyrelsen på 130kr. Ved bygninger >300kvm- 265kr

                               

                                Ændring af krav til tæthed

I Bygningsreglementet 2010 er der krav om, at 5 % af nye bygninger skal tryk-prøves. Desuden skal alle bygninger opført efter lavenergiklasse 2015 og bygningsklasse 2020 trykprøves. Det har været udgangspunktet, at alt byggeri skulle trykprøves fra 2015.

Dette krav ændres i BR15, således at kun 10 % af bygningerne skal trykprøves i BR15. Forslaget begrundes i, at der ikke er tilstrækkelig kapacitet på markedet og endvidere en mangel på erfaring med reglerne.For at fremme udviklingen af tæthedsprøvning indføres desuden, at der kun kan indregnes øget tæthed for de etagearealer, hvor der er gennemført trykprøvning. For øvrige arealer kan der kun indregnes tæthed svarende til BR10-kravniveauet. Dermed gives der et incitament til at trykprøve bygningerne i stedet for, at der indføres et 100 % krav.                                    Bygningsreglement 2015


Stk 4. Volumenstrømmen gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,0 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved en trykforskel på 50 Pa.

For bygninger med høje rum, hvor klimaskærmens overflade divideret med etagearealet er større end 3, må volumenstrømmen gennem utætheder ikke overstige 0,3 l/s pr. m² klimaskærm.

(7.2.1, stk. 4)

Kommunalbestyrelsen stiller krav om, hvor hyppigt der skal foreligge dokumentation af volumenstrømmen gennem utætheder ved trykprøvning, jf. kap. 1.4, stk. 2.

Trykprøvning af volumenstrømmen gennem utætheder i klimaskærmen sker på grundlag af DS/EN 13829 Bygningers termiske ydeevne - Bestemmelse af luftgennemtrængelighed i bygninger - Prøvningsmetode med overtryk skabt af ventilator.

Resultatet af trykprøvningen udtrykkes ved gennemsnittet af måling ved over- og undertryk.


Stk 5. For etagearealer, hvor der foretages trykprøvning af volumenstrømmen gennem utætheder, kan prøvningsresultatet anvendes ved beregning af energibehovet. Foreligger dokumentation ikke, benyttes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

(7.2.1, stk. 5)

Værdien på 1,5 l/s pr. m² er fastholdt i forhold til BR10 for at skabe et incitament til at foretage trykprøvning.


Stk 6. Bestemmelsen i stk. 4 og 5 gælder ikke for bygninger opvarmet til under 15 °C, ændret anvendelse, tilbygninger og renovering.

(7.2.1, stk. 6)

Bygherren kan selv vælge at stille skærpede krav om tæthed og kontrol heraf.


*kilde: Bygningsreglementet.dk