Lovgivningen

Lovgivningen.

BR18


BR18, også kendt som Bygningsreglement 2018, er det danske bygningsreglement, der trådte i kraft den 1. januar 2018. Det fastlægger de juridiske krav, der skal opfyldes ved opførelse, renovering og vedligeholdelse af bygninger i Danmark. Bygningsreglementet omfatter en række områder, der spænder fra strukturelle sikkerhedskrav til energieffektivitet og indeklima. Her er en oversigt over nøgleområderne i BR18:

Formål

Bygningsreglementets formål er at sikre, at bygninger opføres og vedligeholdes på en måde, der beskytter sundhed, sikkerhed og miljø. Reglementet skal sikre:

 • Byggeteknisk sikkerhed og holdbarhed
 • Energieffektivitet og bæredygtighed
 • Et godt indeklima og komfort
 • Brandsikkerhed
 • Tilgængelighed for alle, herunder personer med nedsat mobilitet

Hovedområder i BR18

 1. Administrative Bestemmelser: Krav til byggeansøgninger, byggetilladelser og dokumentation. Det omfatter ansvarsfordeling mellem bygherre, rådgivere og udførende.

 2. Bæredygtighed og Energieffektivitet: Krav til bygningers energiforbrug, herunder isolering, ventilation og brug af vedvarende energikilder. Det inkluderer specifikationer for energieffektive installationer og materialer samt målinger af energibehov og tæthed (som blower door test).

 3. Indeklima: Bestemmelser om ventilation, lys, temperatur og akustik for at sikre sundhed og komfort for bygningens brugere.

 4. Brandsikkerhed: Krav til brandmodstandsevne for bygningsdele, flugtveje, brandalarmer og slukningsudstyr. Dette sikrer, at bygninger kan evakueres sikkert i tilfælde af brand.

 5. Strukturel Sikkerhed: Retningslinjer for bygningers bæreevne og stabilitet, herunder belastninger fra vind, sne og jordskælv. Bygningsdele skal konstrueres og dimensioneres, så de kan modstå forventede påvirkninger uden at kollapse.

 6. Tilgængelighed: Regler for, hvordan bygninger skal udformes for at være tilgængelige for alle, inklusiv kørestolsbrugere. Dette omfatter bredde på døre og gange, ramper, elevatorer og tilgængelige toiletter.

 7. Hygiejne, Sundhed og Miljø: Krav til vandforsyning, afløbssystemer og forebyggelse af fugt- og skimmelskader. Dette sikrer, at bygninger er sunde at opholde sig i og ikke udgør en sundhedsrisiko.

Trykprøvning /blowerdoor


Formål med Trykprøvning


Trykprøvning har flere formål:

 • Energieffektivitet: At sikre, at bygninger er tætte nok til at minimere varmetab og dermed reducere energiforbruget.
 • Komfort: At forbedre indeklimaet ved at forhindre træk og reducere risikoen for fugtproblemer.
 • Overholdelse af Lovgivning: At dokumentere, at bygninger overholder de krav til lufttæthed, som er fastsat i BR18.


Lovkrav i BR18


Bygningsreglementet BR18 indeholder specifikke krav til lufttæthed og trykprøvning:

 1. Lufttæthedskrav:

  • For nyopførte bygninger er der fastsat maksimumgrænser for luftskifte, der typisk skal være under 1,5 liter pr. sekund pr. m² opvarmet etageareal ved 50 Pa trykforskel.
  • For lavenergibygninger og passivhuse kan der være strengere krav.
 2. Obligatorisk Trykprøvning:

  • Trykprøvning er obligatorisk for nye bygninger for at dokumentere overholdelsen af kravene til lufttæthed.
  • For større renoveringsprojekter, hvor bygningsreglementet kræver det, kan trykprøvning også være nødvendig.


Procedure for Trykprøvning

 1. Forberedelse:

  • Alle yderdøre, vinduer og andre åbninger lukkes og forsegles.
  • Ventilationsåbninger og aftræk forsegles midlertidigt.
 2. Udførelse:

  • En blower door enhed installeres i en yderdør eller et vindue.
  • Ventilatoren genererer et undertryk eller overtryk i bygningen.
  • Trykmålere registrerer forskellen mellem indendørs og udendørs tryk samt den nødvendige luftstrøm for at opretholde denne forskel.
 3. Måling og Dokumentation:

  • Luftskiftet måles, og eventuelle utætheder lokaliseres.
  • Resultaterne dokumenteres i en rapport, der inkluderer målerapport, beskrivelse af målemetode og anvendt udstyr, samt oplysninger om den person, der har udført testen og deres kvalifikationer.


Sanktioner ved Manglende Overholdelse


Hvis en bygning ikke opfylder kravene til lufttæthed:

 • Krav om Udbedring: Bygningsejeren kan blive pålagt at udbedre de konstaterede utætheder og gennemføre en ny trykprøvning.
 • Manglende Byggetilladelse: En byggetilladelse kan tilbageholdes, eller en ibrugtagningstilladelse kan nægtes, indtil kravene er opfyldt.
 • Økonomiske Sanktioner: Der kan pålægges bøder eller andre økonomiske sanktioner for manglende overholdelse af reglerne.

Energiramme


Energirammens Indhold

Energirammen omfatter energiforbrug til følgende områder:

 1. Opvarmning: Energiforbrug til opvarmning af bygningen.
 2. Ventilation: Energiforbrug til ventilationssystemer.
 3. Køling: Energiforbrug til køling af bygningen.
 4. Varmt Brugsvand: Energiforbrug til opvarmning af brugsvand.
 5. Belysning: Energiforbrug til belysning, dog kun relevant for erhvervsbygninger og fællesarealer i boligbyggeri.


Beregning af Energirammen

Energirammen beregnes som den samlede mængde energi, der kræves for at opretholde et komfortabelt indeklima i bygningen over et år, udtrykt i kWh pr. kvadratmeter opvarmet etageareal pr. år (kWh/m²/år). Følgende trin er involveret i beregningen:

 1. Opstilling af Energibudget: Energikonsulenter opstiller et energibudget for bygningen, der tager højde for isoleringsgrad, vinduer, døre, varmesystem, ventilation og eventuelle vedvarende energikilder.
 2. Simulering: Ved hjælp af bygningssimuleringsprogrammer udføres der beregninger, der estimerer det årlige energiforbrug baseret på klimadata og bygningens specifikationer.
 3. Sammenligning med Krav: Det beregnede energiforbrug sammenlignes med de maksimale tilladte værdier i BR18.


Krav til Energirammen i BR18

Kravene til energirammen afhænger af bygningens type og anvendelse. For nye bygninger er der specifikke grænseværdier, der skal overholdes. Eksempelvis:

 • Boligbyggeri: For nye enfamiliehuse og flerfamiliehuse er energirammen typisk stram, hvilket kræver høj energieffektivitet.
 • Erhvervsbyggeri: For kontorbygninger, skoler og andre erhvervsbygninger er der også klare krav til maksimalt energiforbrug.


Overholdelse og Kontrol

For at sikre, at bygninger overholder energirammen, skal følgende dokumentation fremlægges:

 • Energirammeberegning: En detaljeret rapport, der viser de udførte beregninger og dokumenterer, at bygningen overholder de fastsatte krav.
 • Energimærkning: En energimærkningsrapport, der også omfatter energirammen som en del af vurderingen.


Sanktioner ved Manglende Overholdelse

Manglende overholdelse af energirammen kan føre til, at byggetilladelsen ikke udstedes eller at bygningen ikke kan tages i brug, før de nødvendige forbedringer er gennemført. Der kan også pålægges økonomiske sanktioner.

Fordele ved At Overholde Energirammen

 • Lavere Driftsomkostninger: Energieffektive bygninger bruger mindre energi og har derfor lavere omkostninger til opvarmning, køling og belysning.
 • Bedre Indeklima: Godt isolerede og ventilerede bygninger skaber et sundere og mere komfortabelt indeklima.
 • Øget Værdi: Energirigtige bygninger er mere attraktive på ejendomsmarkedet og kan opnå højere salgspriser eller lejeindtægter.

Energimærkning


Lovgrundlag og Regulering

 1. Bygningsreglementet (BR18): Energimærkning er integreret i Bygningsreglementet, som fastlægger krav til bygningers energiforbrug og energieffektivitet.
 2. Lov om fremme af energibesparelser i bygninger: Denne lov fastlægger de overordnede rammer for energimærkning og energirenovering af bygninger i Danmark.
 3. Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger: Bekendtgørelser præciserer reglerne for energimærkning, herunder krav til udarbejdelse, gyldighed og offentliggørelse af energimærker.


Krav til Energimærkning

 • Obligatorisk Energimærkning: Energimærkning er obligatorisk ved opførelse, salg og udlejning af bygninger. Dette gælder for både nye og eksisterende bygninger.
 • Gyldighedsperiode: Et energimærke er gyldigt i 10 år, medmindre der foretages væsentlige ændringer, som påvirker bygningens energiforbrug.
 • Offentlige Bygninger: Offentlige bygninger over en vis størrelse skal have en gyldig energimærkning, som skal være synligt opslået for offentligheden.


Procedure for Energimærkning

 1. Bestilling af Energimærkning: Bygningsejeren skal bestille en energimærkning hos en certificeret energikonsulent.
 2. Inspektion: Energikonsulenten inspicerer bygningen og vurderer isolering, varmesystemer, vinduer, døre, ventilation og andre energirelaterede aspekter.
 3. Energiberegning: Konsulenten beregner bygningens energiforbrug ud fra standardiserede forudsætninger.
 4. Energirapport: Resultaterne dokumenteres i en energirapport, som indeholder bygningens energimærke samt anbefalinger til energiforbedringer.


Energimærkets Indhold

 • Energiskala: Energimærket viser bygningens energiforbrug på en skala fra A2020 (meget energieffektiv) til G (meget energikrævende).
 • Energiforbrug: Angivelse af det beregnede årlige energiforbrug i kWh pr. kvadratmeter.
 • Anbefalinger: Forslag til energiforbedringer, herunder økonomiske vurderinger og tilbagebetalingstider for investeringer.


Sanktioner og Kontrol

 • Manglende Energimærkning: Hvis en bygning sælges eller udlejes uden en gyldig energimærkning, kan ejeren pålægges bøder.
 • Tilsyn: Energistyrelsen fører tilsyn med, at reglerne for energimærkning overholdes, og kan pålægge sanktioner ved overtrædelser.


Fordele ved Energimærkning

 • Forbrugerinformation: Købere og lejere får information om bygningens energiforbrug og potentielle besparelser.
 • Økonomiske Besparelser: Ved at følge energimærkets anbefalinger kan ejere reducere energiomkostningerne.
 • Miljø: Energimærkning fremmer reduktion af CO2-udledning og energiforbrug, hvilket bidrager til miljøbeskyttelse.