Energimærkning

Energimærkning eller energirammeberegning udføres af  eksterne samarbejdspartnere.


Nødvendig dokumentation forud for udarbejdelse af energimærke: 


Se bestemmelse i stk. 1.  


 

Energimærkning 

samt 

Energiramme

Energimærkning


Energimærkning af huse er en obligatorisk vurdering af en bygnings energiforbrug og energieffektivitet i Danmark. Energimærket giver et overblik over, hvor energieffektiv en bygning er, og hvor meget energi der bruges til opvarmning, varmt vand, ventilation og andre energirelaterede funktioner. Her er en detaljeret gennemgang af energimærkning af huse:


Formål med Energimærkning

Energimærkningen har flere formål:

 1. Oplysning: At informere boligejere, købere og lejere om bygningens energiforbrug og energieffektivitet.
 2. Forbedring: At fremme energieffektiviseringer ved at identificere områder, hvor energibesparelser kan opnås.
 3. Lovkrav: At opfylde nationale og EU-regulativer om energieffektivitet i bygninger

  Energimærkningsskala

  Energimærket angives på en skala fra A2020 til G, hvor:

  • A2020, A2015, A2010: Meget energieffektive bygninger, der opfylder de nyeste bygningsreglements krav.
  • B: Energivenlige bygninger.
  • C-E: Bygninger med gennemsnitligt energiforbrug.
  • F-G: Bygninger med højt energiforbrug og lav energieffektivitet.

  Lovkrav og Gyldighed

  • Nye Bygninger: Energimærkning er obligatorisk for alle nyopførte bygninger.
  • Eksisterende Bygninger: Ved salg eller udlejning af boliger skal der foreligge en gyldig energimærkning.
  • Offentlige Bygninger: Offentlige bygninger over en vis størrelse skal også energimærkes regelmæssigt.
  • Energimærkningen er gyldig i 10 år, medmindre der foretages væsentlige ændringer, som påvirker bygningens energiforbrug.

  Udførelse af Energimærkning

  1. Inspektion: En certificeret energikonsulent inspicerer bygningen. Konsulenten vurderer isolering, varmesystemer, vinduer, døre og andre relevante bygningsdele.
  2. Energiberegning: Konsulenten udfører beregninger for at bestemme bygningens årlige energiforbrug baseret på standardiserede forudsætninger.
  3. Energirapport: Resultaterne samles i en energirapport, som indeholder:
   • Energimærket for bygningen.
   • Det beregnede årlige energiforbrug.
   • Forslag til energibesparende forbedringer, inkl. økonomiske vurderinger og tilbagebetalingstider.

  Fordele ved Energimærkning

  • Økonomiske Besparelser: Ved at følge de foreslåede forbedringer kan husejere reducere deres energiforbrug og opnå besparelser på energiomkostningerne.
  • Øget Værdi: Energimærket kan påvirke husets værdi positivt, da energieffektive boliger er mere attraktive på markedet.
  • Miljø: Reduktion af energiforbruget bidrager til lavere CO2-udledning og en mindre miljøbelastning.


  Praktiske Overvejelser

  • Konsulenter: Energimærkningen skal udføres af en certificeret energikonsulent. Listen over godkendte konsulenter findes på Energistyrelsens hjemmeside.
  • Omkostninger: Prisen for en energimærkning varierer afhængigt af bygningens størrelse og kompleksitet.

  Energiramme


  Energirammen er en central del af Bygningsreglement 2018 (BR18) og refererer til den maksimale mængde energi, som en bygning må bruge til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og belysning. Energirammen sikrer, at bygninger opføres med fokus på energieffektivitet og bæredygtighed. Her er en detaljeret gennemgang af, hvad energirammen indebærer:

  Formål med Energirammen

  • Energieffektivitet: At reducere energiforbruget i bygninger og dermed minimere både driftsomkostninger og miljøpåvirkningen.
  • Bæredygtighed: At fremme anvendelsen af vedvarende energikilder og reducere afhængigheden af fossile brændstoffer.
  • Overholdelse af Lovgivning: At sikre, at bygninger overholder de krav til energiforbrug, som er fastsat i BR18.


  Energirammens Indhold

  Energirammen omfatter energiforbrug til følgende områder:

  1. Opvarmning: Energiforbrug til opvarmning af bygningen.
  2. Ventilation: Energiforbrug til ventilationssystemer.
  3. Køling: Energiforbrug til køling af bygningen.
  4. Varmt Brugsvand: Energiforbrug til opvarmning af brugsvand.
  5. Belysning: Energiforbrug til belysning, dog kun relevant for erhvervsbygninger og fællesarealer i boligbyggeri.


  Beregning af Energirammen

  Energirammen beregnes som den samlede mængde energi, der kræves for at opretholde et komfortabelt indeklima i bygningen over et år, udtrykt i kWh pr. kvadratmeter opvarmet etageareal pr. år (kWh/m²/år). Følgende trin er involveret i beregningen:

  1. Opstilling af Energibudget: Energikonsulenter opstiller et energibudget for bygningen, der tager højde for isoleringsgrad, vinduer, døre, varmesystem, ventilation og eventuelle vedvarende energikilder.
  2. Simulering: Ved hjælp af bygningssimuleringsprogrammer udføres der beregninger, der estimerer det årlige energiforbrug baseret på klimadata og bygningens specifikationer.
  3. Sammenligning med Krav: Det beregnede energiforbrug sammenlignes med de maksimale tilladte værdier i BR18.


  Krav til Energirammen i BR18

  Kravene til energirammen afhænger af bygningens type og anvendelse. For nye bygninger er der specifikke grænseværdier, der skal overholdes. Eksempelvis:

  • Boligbyggeri: For nye enfamiliehuse og flerfamiliehuse er energirammen typisk stram, hvilket kræver høj energieffektivitet.
  • Erhvervsbyggeri: For kontorbygninger, skoler og andre erhvervsbygninger er der også klare krav til maksimalt energiforbrug.


  Overholdelse og Kontrol

  For at sikre, at bygninger overholder energirammen, skal følgende dokumentation fremlægges:

  • Energirammeberegning: En detaljeret rapport, der viser de udførte beregninger og dokumenterer, at bygningen overholder de fastsatte krav.
  • Energimærkning: En energimærkningsrapport, der også omfatter energirammen som en del af vurderingen.


  Sanktioner ved Manglende Overholdelse

  Manglende overholdelse af energirammen kan føre til, at byggetilladelsen ikke udstedes eller at bygningen ikke kan tages i brug, før de nødvendige forbedringer er gennemført. Der kan også pålægges økonomiske sanktioner.

  Fordele ved At Overholde Energirammen

  • Lavere Driftsomkostninger: Energieffektive bygninger bruger mindre energi og har derfor lavere omkostninger til opvarmning, køling og belysning.
  • Bedre Indeklima: Godt isolerede og ventilerede bygninger skaber et sundere og mere komfortabelt indeklima.
  • Øget Værdi: Energirigtige bygninger er mere attraktive på ejendomsmarkedet og kan opnå højere salgspriser eller lejeindtægter.