Trykprøvning

Trykprøvning

Blowerdoor

En blowerdoor test er en metode til at måle lufttæthed i bygninger. Testen bruges til at identificere og kvantificere utætheder i en bygnings klimaskærm, dvs. vægge, tag og gulv, for at sikre, at bygningen er energieffektiv og komfortabel for beboerne. Her er en detaljeret beskrivelse af processen og dens formål:

Formål med Blower Door Test

 1. Energieffektivitet: At reducere energitab gennem utætheder og dermed mindske varmeudgifter.
 2. Komfort: At sikre et behageligt indeklima uden træk.
 3. Fugtstyring: At forhindre fugtindtrængning, som kan føre til skimmelsvamp og strukturelle skader.
 4. Kvalitetssikring: At sikre, at bygningen opfylder bygningsreglementets krav til tæthed.

Udstyr og Forberedelse

 • Blower Door: En ventilator, som monteres i en tætsluttende ramme, der placeres i en døråbning.
 • Trykmåler: Et instrument, som måler trykforskelle mellem bygningens indre og det ydre miljø.
 • Røgpen/termografi-kamera: Redskaber, der kan hjælpe med at lokalisere utætheder.

Testproces

 1. Installation: Ventilatoren installeres i en yderdør med en lufttæt ramme.
 2. Forsegling: Alle åbninger i bygningen, som ikke skal testes (skorstene, ventilationskanaler, etc.), forsegles midlertidigt.
 3. Undertryk/Overtryk: Ventilatoren skaber et undertryk eller overtryk i bygningen ved at suge luft ud eller blæse luft ind.
 4. Måling: Trykmåleren registrerer trykforskellen mellem inde og ude, samt den nødvendige luftstrøm for at opretholde denne forskel.
 5. Lækagedetektion: Eventuelle utætheder identificeres ved hjælp af røgpen, termografi eller simpelthen ved at føle efter træk.

BR18

I Bygningsreglement 2018 (BR18) er trykprøvning, også kendt som blower door test, en vigtig del af at sikre bygningers lufttæthed og energieffektivitet. Her er en gennemgang af, hvordan trykprøvning er integreret i BR18:

Formål med Trykprøvning i BR18

Trykprøvning har til formål at dokumentere bygningens lufttæthed, hvilket er afgørende for at opnå en høj energieffektivitet. En tæt bygning reducerer varmetab, forbedrer indeklimaet og minimerer risikoen for skader forårsaget af fugt og træk.

Krav til Trykprøvning i BR18


BR18 stiller specifikke krav til lufttæthed, som varierer afhængigt af bygningens type og anvendelse:

 1. Boligbyggeri:

  • Maksimalt luftskifte på 1,5 liter pr. sekund pr. m² opvarmet etageareal ved 50 Pa trykforskel for lavenergibygninger.
  • For bygninger opført efter BR18-standardkrav er kravet et maksimal luftskifte på 1,0 liter pr. sekund pr. m² opvarmet etageareal ved 50 Pa trykforskel.
 2. Erhvervsbygninger:

  • For erhvervsbygninger gælder der ofte andre specifikationer afhængig af bygningens anvendelse, men generelt er der fokus på at minimere luftudskiftningen for at opnå energieffektivitet.

Procedure for Trykprøvning

 1. Forberedelse:

  • Alle yderdøre, vinduer og andre åbninger lukkes og forsegles.
  • Ventilationsåbninger og aftræk forsegles midlertidigt.
 2. Udførelse:

  • En ventilator (blower door) monteres i en yderdør eller et vindue og genererer et undertryk eller overtryk i bygningen.
  • Trykmålere registrerer forskellen mellem indendørs og udendørs tryk samt den nødvendige luftstrøm for at opretholde denne forskel.
 3. Resultater:

  • Luftskiftet måles og sammenlignes med de tilladte grænseværdier.
  • Eventuelle utætheder lokaliseres og dokumenteres med henblik på udbedring.

Dokumentation

Resultaterne af trykprøvningen skal dokumenteres og indgå som en del af bygningens energirammeberegning og afleveres til bygningsmyndighederne. Dokumentationen skal omfatte:

 • Målerapport, der viser de opnåede værdier for lufttæthed.
 • Beskrivelse af målemetode og anvendt udstyr.
 • Oplysninger om, hvem der har udført testen.

Overholdelse og Konsekvenser

Overholdelse af lufttætheden er afgørende for at få en byggetilladelse og senere ibrugtagningstilladelse. Hvis en bygning ikke opfylder kravene til lufttæthed, kan det resultere i krav om udbedring af utætheder, hvilket kan være kostbart og tidskrævende.


Konklusion

Trykprøvning er en essentiel del af BR18, der sikrer, at bygninger lever op til moderne krav om energieffektivitet og indeklima. Ved at følge de foreskrevne procedurer og krav til dokumentation, kan bygherrer og entreprenører sikre, at deres bygninger opfylder de nødvendige standarder for lufttæthed og dermed bidrage til bæredygtigt byggeri.